آ نالیز صدف معدنی

قیمت و آنالیز صدف معدنی گلستان

قیمت و آنالیز صدف معدنی گلستان

برای اینکه از صحت و کیفیت صدف معدنی کارخانه درگلستان بیشتر اشنا شویم بهتر است از آنالیز محصولات صدف معدنی اطلاع پیدا کنیم .مقدار کربنات کلسیم در صدف معدنی (98 -caco3 (97  و درصد کلسیم (calcium (38-40 ودرصد موجود در فسفر (phosphor (./1 و فلوئور موجود در صدف معدنی (0/04 ) fluorine میباشد .که آ نالیز […]

بیشتر بخوانید